نام کاربری : کلمه عبور :
دوره های زبان انگلیسی (شعبه توحید )
عنوان دوره : از تاریخ : تا
ماهیت :
روش آموزش :
تقویم آموزشی
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی مرکز :
دورهمدتشروعپایانشهریه/ریالظرفیت 
ADVANCE ۱
B1-97-2
۲۶۱۳۹۷/۰۱/۱۸۱۳۹۷/۰۲/۲۹
قابل پرداخت : 1400000
۱۴ ثبت نام
ADVANCE ۳
B1-97-1
۲۶۱۳۹۷/۰۱/۱۸۱۳۹۷/۰۲/۲۹
قابل پرداخت : 1400000
۱۴ ثبت نام
INTERMEDIATE ۴
B1-97-3
۲۶۱۳۹۷/۰۱/۱۸۱۳۹۷/۰۲/۲۹
قابل پرداخت : 1350000
۱۴ ثبت نام
PRE-INTERMEDIATE ۴
B1-97-4
۲۶۱۳۹۷/۰۱/۱۸۱۳۹۷/۰۲/۲۹
قابل پرداخت : 1300000
۱۴ ثبت نام