نام کاربری : کلمه عبور :
دوره های زبان انگلیسی (شعبه رودکی )
عنوان دوره : از تاریخ : تا
ماهیت :
روش آموزش :
تقویم آموزشی
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی مرکز :
دورهمدتشروعپایانشهریه/ریالظرفیت 
BASIC ۲
B4-96-715
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 930000
۱۶ ثبت نام
BASIC ۴
B4-96-718
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 930000
۴ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۱۰
B4-96-704
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۲ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۱۳
B4-96-699
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۱۰ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۱۳
B4-96-700
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۲ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۱۴
B4-96-706
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۱ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۲۱
B4-96-707
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۴ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۲۲
B4-96-701
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۶ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۲۷
B4-96-702
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۴ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۴
B4-96-705
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۴ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۵
B4-96-703
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۴ ثبت نام
FAMILY & FRIENDS ۶
B4-96-709
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 900000
۴ ثبت نام
PRE-INTERMEDIATE ۲
B4-96-712
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 1000000
۶ ثبت نام
UPPER-INTERMEDIATE ۱
B4-96-710
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 1020000
۲ ثبت نام