نام کاربری : کلمه عبور :
جستجو در تقویم آموزشی
عنوان دوره : از تاریخ : تا
ماهیت :
روش آموزش :
تقویم آموزشی
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی مرکز :
دورهمدتشروعپایانشهریه/ریالظرفیت 
ADVANCE ۱
B1-96-575
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1400000
۱۰ ثبت نام
ADVANCE ۵
B1-96-573
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1400000
۱۵ ثبت نام
BASIC ۲
B1-96-571
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1200000
۱۵ ثبت نام
BASIC ۳
B1-96-570
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1200000
۱۰ ثبت نام
BASIC ۴
B1-96-580
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1200000
۱۵ ثبت نام
BASIC ۴
B1-96-569
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1200000
۱۵ ثبت نام
BASIC ۴
B1-96-563
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۲۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹
قابل پرداخت : 1200000
۱۵ ثبت نام
CAE ۱
B1-96-564
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1400000
۱۰ ثبت نام
CAE ۴
B1-96-572
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1400000
۱۰ ثبت نام
ELEMENTARY ۱
B1-96-579
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1250000
۱۵ ثبت نام
ELEMENTARY ۱
B1-96-557
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۲۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹
قابل پرداخت : 1250000
۱۵ ثبت نام
ELEMENTARY ۲
B1-96-568
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1250000
۱۵ ثبت نام
ELEMENTARY ۴
B1-96-562
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۲۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹
قابل پرداخت : 1250000
۱۵ ثبت نام
INTERMEDIATE ۱
B1-96-554
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۲۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹
قابل پرداخت : 1350000
۱۰ ثبت نام
INTERMEDIATE ۱
B1-96-555
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۲۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹
قابل پرداخت : 1350000
۱۰ ثبت نام
INTERMEDIATE ۱
B1-96-577
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1350000
۱۵ ثبت نام
INTERMEDIATE ۲
B1-96-576
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1350000
۱۵ ثبت نام
INTERMEDIATE ۳
B1-96-558
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۲۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹
قابل پرداخت : 1350000
۱۰ ثبت نام
INTERMEDIATE ۴
B1-96-565
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۶
قابل پرداخت : 1350000
۱۰ ثبت نام
INTERMEDIATE ۵
B1-96-552
۲۶۱۳۹۶/۰۸/۲۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹
قابل پرداخت : 1350000
۱۰ ثبت نام
12