نام کاربری : کلمه عبور :
جستجو در تقویم آموزشی
عنوان دوره : از تاریخ : تا
ماهیت :
روش آموزش :
تقویم آموزشی
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی مرکز :
دورهمدتشروعپایانشهریه/ریالظرفیت 
ADVANCE ۲
B1-96-233
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۲
قابل پرداخت : 1350000
۱۴ ثبت نام
ADVANCE ۲
B1-96-234
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۲
قابل پرداخت : 1350000
۱۰ ثبت نام
ADVANCE ۳
B1-96-225
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۲
قابل پرداخت : 1350000
۱۰ ثبت نام
ADVANCE ۵
B1-96-254
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۶۱۳۹۶/۰۵/۲۰
قابل پرداخت : 1350000
۱۳ ثبت نام
BASIC ۱
B1-96-257
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۶۱۳۹۶/۰۵/۲۰
قابل پرداخت : 1150000
۹ ثبت نام
BASIC ۱
B1-96-223
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۰۱۳۹۶/۰۵/۱۸
قابل پرداخت : 1150000
۵ ثبت نام
BASIC ۱
B1-96-231
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۲
قابل پرداخت : 1150000
۴ ثبت نام
BASIC ۲
B1-96-241
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۲
قابل پرداخت : 1150000
۱۰ ثبت نام
BASIC ۲
B1-96-213
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۰۱۳۹۶/۰۵/۱۸
قابل پرداخت : 1150000
۶ ثبت نام
BASIC ۳
B1-96-230
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۲
قابل پرداخت : 1150000
۱۱ ثبت نام
BASIC ۳
B1-96-253
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۶۱۳۹۶/۰۵/۲۰
قابل پرداخت : 1150000
۱۴ ثبت نام
BASIC ۴
B1-96-245
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۰۸۱۳۹۶/۰۵/۱۹
قابل پرداخت : 1150000
۱۱ ثبت نام
CAE ۱
B1-96-232
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۲
قابل پرداخت : 1350000
۱۰ ثبت نام
CAE ۴
B1-96-224
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۲
قابل پرداخت : 1350000
۱۴ ثبت نام
ELEMENTARY ۱
B1-96-222
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۰۱۳۹۶/۰۵/۱۸
قابل پرداخت : 1200000
۱۱ ثبت نام
ELEMENTARY ۱
B1-96-247
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۰۸۱۳۹۶/۰۵/۱۹
قابل پرداخت : 1200000
۱۲ ثبت نام
ELEMENTARY ۲
B1-96-212
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۰۱۳۹۶/۰۵/۱۸
قابل پرداخت : 1200000
۹ ثبت نام
ELEMENTARY ۳
B1-96-219
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۰۱۳۹۶/۰۵/۱۸
قابل پرداخت : 1200000
۱۰ ثبت نام
ELEMENTARY ۳
B1-96-220
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۰۱۳۹۶/۰۵/۱۸
قابل پرداخت : 1200000
۱۲ ثبت نام
ELEMENTARY ۳
B1-96-229
۲۶۱۳۹۶/۰۴/۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۲
قابل پرداخت : 1200000
۱۱ ثبت نام
123