نام کاربری : کلمه عبور :
جستجو در تقویم آموزشی
عنوان دوره : از تاریخ : تا
ماهیت :
روش آموزش :
تقویم آموزشی
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی مرکز :
دورهمدتشروعپایانشهریه/ریالظرفیت 
ADVANCE ۱
B1-96-655
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 1400000
۱۴ ثبت نام
ADVANCE ۲
B1-96-676
۲۶۱۳۹۶/۰۹/۲۸۱۳۹۶/۱۱/۰۳
قابل پرداخت : 1400000
۱۴ ثبت نام
ADVANCE ۴
B1-96-693
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۱۱۳۹۶/۱۱/۰۶
قابل پرداخت : 1400000
۱۰ ثبت نام
BASIC ۱
B1-96-721
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۱۱۳۹۶/۱۱/۰۶
قابل پرداخت : 1200000
۱۲ ثبت نام
BASIC ۱
B1-96-722
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 1200000
۱۴ ثبت نام
BASIC ۱
B1-96-723
۲۶۱۳۹۶/۰۹/۲۸۱۳۹۶/۱۱/۰۳
قابل پرداخت : 1200000
۱۱ ثبت نام
BASIC ۱
B1-96-724
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۷۱۳۹۶/۱۱/۱۲
قابل پرداخت : 1200000
۱۵ ثبت نام
BASIC ۲
B1-96-697
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۱۱۳۹۶/۱۱/۰۶
قابل پرداخت : 1200000
۱۰ ثبت نام
BASIC ۲
B4-96-715
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 930000
۱۶ ثبت نام
BASIC ۲
B1-96-682
۲۶۱۳۹۶/۰۹/۲۸۱۳۹۶/۱۱/۰۳
قابل پرداخت : 1200000
۱۴ ثبت نام
BASIC ۳
B1-96-675
۲۶۱۳۹۶/۰۹/۲۸۱۳۹۶/۱۱/۰۳
قابل پرداخت : 1200000
۱۴ ثبت نام
BASIC ۳
B1-96-696
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۱۱۳۹۶/۱۱/۰۶
قابل پرداخت : 1200000
۱۴ ثبت نام
BASIC ۴
B1-96-695
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۱۱۳۹۶/۱۱/۰۶
قابل پرداخت : 1200000
۱۴ ثبت نام
BASIC ۴
B4-96-718
۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 930000
۴ ثبت نام
BASIC ۴
B1-96-673
۲۶۱۳۹۶/۰۹/۲۸۱۳۹۶/۱۱/۰۳
قابل پرداخت : 1200000
۱۳ ثبت نام
CAE ۱
B1-96-684
۲۶۱۳۹۶/۰۹/۲۸۱۳۹۶/۱۱/۰۳
قابل پرداخت : 1400000
۱۴ ثبت نام
ELEMENTARY ۱
B1-96-681
۲۶۱۳۹۶/۰۹/۲۸۱۳۹۶/۱۱/۰۳
قابل پرداخت : 1250000
۱۴ ثبت نام
ELEMENTARY ۱
B1-96-687
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۷۱۳۹۶/۱۱/۱۲
قابل پرداخت : 1250000
۱۴ ثبت نام
ELEMENTARY ۱
B1-96-668
۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶/۱۱/۱۱
قابل پرداخت : 1250000
۱۴ ثبت نام
ELEMENTARY ۱
B1-96-672
۲۶۱۳۹۶/۰۹/۲۸۱۳۹۶/۱۱/۰۳
قابل پرداخت : 1250000
۱۳ ثبت نام
1234