نام کاربری : کلمه عبور :
جستجو در تقویم آموزشی
عنوان دوره : از تاریخ : تا
ماهیت :
روش آموزش :
تقویم آموزشی
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی مرکز :
دورهمدتشروعپایانشهریه/ریالظرفیت 
FREE.DISCUSSION
B1-96-369
۱۴۱۳۹۶/۰۶/۰۶۱۳۹۶/۰۷/۲۴
قابل پرداخت : 700000
۱۳ ثبت نام
IELTS ۱
B1-96-371
۲۷۱۳۹۶/۰۵/۳۱۱۳۹۶/۰۸/۲۵
قابل پرداخت : 4500000
۱۳ ثبت نام
دوره های آموزش مدرس
B1-96-372
۳۰۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱
قابل پرداخت : 2500000
۹ ثبت نام